Actionpoints

Saknas mark för näringsliv

Det saknas mark till företag som vill etablera sig i Vretaklosterbygden.

Ristipp och återvinningscentral

Föreningen har aktiv i fråga om både ristipp och återvinningscentral. Medlemmar i föreningen har fört dialog med kommunen i corren.
Insändare
"Kommunen binder ris åt egen rygg"
Kommunens svar "Kommunen söker ny plats för ristipp"

Bergsvägens korsning vid Vreta Kloster kyrka

Föreningen har arbetat för en bättre trafiksituation längs hela väg 1123.

Turistinformationsplats i Berg

Vi arbetar för att förlänga öppettiderna för turistinformationsplatsen vid Bergs slussar och gärna flytta den till mer centralt läge.

Motala ströms ravin

Föreningen har avgivit yttarnde som kräver kontinuerligt  vattenpåsläpp och bättre service för turister.

Så här skulle det alltid kunna se ut . Bilden är tagen 31 maj 2024, då Tekniska verken tillfälligt släppte på vatten i gamla strömfåran. 
Tryck på bilden för att få den större!

Cykelbro över Motala ström

Bygg en cykelväg från Kungsbrovägen över en ny bro vid Nykvarns kraftstation. Därefter till 4H-gården till Björkö

VKFF verksamhetsplanering 2024/25
Verksamhetsplaneringen sträcker sig mellan årsmötet 2024 och årsmötet 2025. Den avser att dra upp strategiska riktlinjer för föreningen som går att utnyttja i de nya situationer som uppstår under verksamhetsplanens tidsrymd. Härav följer att verksamhetsplanens anger huvudinriktning och policy för aktuella frågor i området.
De punkter som redovisas nedan är inte inbördes prioriterade.
 
1) Översiktsplanen, som antogs 2015 är nu helt inaktuell. Tre faktorer har åstadkommit detta. En helt ny debatt om byggnation på åkermark, en ökad oro för alunskiffer i mark samt förändrade trafikprognoser.
a) Föreningen ska aktiv arbeta för en revision av Översiktsplanen för Ljungsbro och Berg

2)Trafiksituationen och  den planerade utbyggnaden av bostäder i området
Ljungsbro/Berg kommer som läget ser ut 2024/25 att leda till svåra trafikproblem, särskilt i Berg och på Stjärnorpsvägen.
 Företagareföreningen skall följa utvecklingen och påtala konsekvenser för berörda myndigheter. I de fall kommunala/regionala beslut inte innebär en lättnad för trafiken i området ska föreningen agera för att så blir fallet.
a)”Westervägen” är en lösning på många problem i området. Föreningen ska aktivt verka för att den kan bli verklighet i närtid.
b) Föreningen ska aktivt arbeta för en cirkulationsplats vid infarten till Sjövik med en anslutning bakom Pålstorp ner till hamnbassängen.
Föreningen ska arbeta för att Bergvägen blir en 2+1-väg.
c) Föreningen ska aktivt arbeta för att lastbilstransporter från ett kommande stenbrott i Stjärnorp inte ska gå genom vare sig Ljungsbro eller Berg.

3) Industriområden. I dagsläget är Blåsvädret i praktiken fullt. I det fall inte ytterligare mark för näringsverksamhet frigörs via kommunen ska föreningen agera för att så blir fallet alternativt att befintlig mark fredas för näringslivsändamål.
a) Det är i sammanhanget särskilt viktigt att den gamla industrimarken i Berg inte används för bostadsändamål utan även framgent utnyttjas för näringsliv.
b) Fortsatt arbete ska genomföras för att intressera kommunen för att förvärva marken mellan gamla lådfabriken och Jakobslund för näringsändamål.

4)Information till närboende.
a) Föreningen har under 2023/24 annonserat minst två sidor per nummer i Bordtennisklubbens Ljungsbronytt. Detta bör fortsätta under 2024/25.  
b) Föreningen har vidare moderniserat informationstavlorna vid Hemköp och Preem med nya annonser för företag och nytt informations-material. Under verksamhetsrådet ska informationstavlorna bevakas och skötas mer aktivt beroende på återkommande sabotage.

5)Turistinformation. Föreningen har under våren 2024 sammanställt och publicerat en skrift med information om sevärdheter och aktiviteter i Vreta kloster. Denna publikation har distribuerats till de ställen där turister kan tänkas komma till bygden - livsmedelsbutiker, vandrarhem, offentliga platser m.m.
a) Föreningen ska genomföra en uppdaterad version av foldern inför turistsäsongen 2025.

6) Utveckling av turistnäring. I Vreta kloster finns stora förutsättningar för turistnäring som kan generera arbetstillfällen och intäkter. Fisketurism i Roxen har stor potential liksom upplevelseindustri som utnyttjar de naturupplevelser som finns i området. Särskilt viktigt är här Motala ströms gamla strömfåra där kommunen gjort stora insatser.
a) Det förslag om ett Naturum vid Roxen kan leda till ökad turism och bättre näringslivsmöjligheter och ska aktivt stödjas av föreningen.
b) Föreningen ska aktivt arbeta för att Tekniska Verken alternativt Göta Kanal AB ser till att vatten kontinuerligt flödar genom Motala ströms ravin.

7)Samarbete med andra organisationer.
a) 
Företagareföreningen ska aktivt söka samarbete och samverkan med andra organisationer i området, t.ex. lokala föreningar.

8)Fossilsamlingen. När akvedukten byggdes hittades stora volymer fossiler. En del finns idag på Naturhistoriska riksmuseet men mycket finns kvar i Ljungsbro. En tilltalande möjlighet är att ordna en utställning i kanalbolagets kommande centrum-byggnad vid hamnen i Berg.
a) Föreningen ska arbeta aktivt för att tillsammans med Göta Kanal AB sätta upp en utställning av de fossiler som finns kvar i Ljungsbro och därvid även dokumentera arbetet kring akvedukten.