Action points

Saknas mark för näringsliv

Det saknas mark till företag som vill etablera sig i Vretaklosterbygden.

Ristipp och återvinningscentral

Föreningen har aktiv i fråga om både ristipp och återvinningscentral. Medlemmar i föreningen har fört dialog med kommunen i corren.
Insändare "Kommunen binder ris åt egen rygg"
Kommunens svar "Kommunen söker ny plats för ristipp"

Bergsvägens korsning vid Vreta Kloster kyrka

Föreningen har arbetat för en bättre trafiksituation längs hela väg 1123.

Turistinformationsplats i Berg

Vi arbetar för att förlänga öppettiderna för turistinformationsplatsen vid Bergs slussar och gärna flytta den till mer centralt läge.

Motala ströms ravin

Föreningen har avgivit yttarnde som kräver kontinuerligt  vattenpåsläpp och bättre service för turister.

Så här skulle det kunna se ut. Detta är en gammal bild från en provtappning.

Aktuellt

Verksamhetsplan för 2020/21
VKFF verksamhetsplanering 2020/21
Verksamhetsplaneringen sträcker sig mellan årsmötet 2020 och årsmötet 2021. Den avser att dra upp strategiska riktlinjer för föreningen som går att utnyttja i de nya situationer som uppstår under verksamhetsplanens tidsrymd. Härav följer att verksamhetsplanens anger
huvudinriktning och policy för aktuella frågor i området. De punkter som redovisas nedan är inte inbördes prioriterade.


1) Trafiksituationen. Den planerade utbyggnaden av bostäder i området Ljungsbro/Berg kommer som läget ser ut 2020 att leda till svåra trafikproblem. Företagareföreningen skall följa utvecklingen och påtala konsekvenser för berörda myndigheter. I de fall kommunala/regionala beslut inte innebär en lättnad för trafiken i området ska föreningen agera för att så blir fallet.

2) Industriområden. I dagsläget är Blåsvädret det enda område i Vreta kloster där utbyggnad av näringsverksamhet i praktiken är möjlig. Detta försvåras av
kommunens planer på ristipp och i förlängningen ÅVC i området liksom placering av räddningsstation. I det fall inte ytterligare mark för näringsverksamhet frigörs via
kommunen ska föreningen agera för att så blir fallet alternativt att befintlig mark fredas för näringslivsändamål. Det är i sammanhanget särskilt viktigt att den gamla
industrimarken i Berg inte används för bostadsändamål utan även framgent utnyttjas för näringsliv.

3) Samarbete med skolan. Januari månads resa med skolelever från Småskolan och ERA-skolan till olika lokal företag gav absolut mersmak. Elevernas arbete före och
efter besöken visade tydligt på intresse för och behov av kontakter mellan skola och elever. VKFF bör prioritera denna typ av kontaktskapande såväl unde hösten 2020
som under våren 2021 tillsammans med Småskolan och ERA-skolan.

4) Information till närboende. Föreningen har under 2020 annonserat minst två sidor per nummer i Bordtennisklubbens Ljungsbronytt. Detta bör fortsätta under 2020/2021. Föreningen har visare moderniserat informationstavlan vid Hemköp med nya annonser för företag och nytt informationsmaterial. Ambitionen bör vara att föreningen under 2021 gör samma modernisering vid informationstavlan vid Preem och samtidigt överväger en flytt av tavlan till en mer turistvänlig placering. Under
verksamhetsrådet ska mer energi läggas på hemsida och Facebook.

5) Turistinformation. Föreningen har under våren 2020 sammanställt och publicerat en skrift med information om sevärdheter och aktiviteter i Vreta kloster. Denna
publikation har distribuerats till de ställen där turister kan tänkas komma till bygden - livsmedelsbutiker, vandrarhem, offentliga platser m.m. Föreningen planerar att
genomföra en uppdaterad version av foldern inför turistsäsongen 2021.

6) Utveckling av turistnäring. I Vreta kloster finns stora förutsättningar för turistnäring som kan generera arbetstillfällen och intäkter. Fisketurism i Roxen har stor potential liksom upplevelseindustri som utnyttjar de naturupplevelser som finns i området.
Särskilt viktigt är här Motala ströms gamla strömfåra där kommunen gjort inledande insatser men där potentialen inte kan utnyttjas fullt ut innan det finns strömmande  vatten och strömfåran blir ett s.k. tailwater-område. Även möjligheter till äventyrsbad/bad i de vatten som finns i området ska uppmärksammas.

7) Samarbete med andra organisationer. Företagareföreningen ska aktivt söka samarbete och samverkan med andra organisationer i området, t.ex. lokala föreningar men också regionala aktörer av typen Övre Motala ströms vattenråd och Göta Kanal AB.