Action points

Saknas mark för näringsliv

Det saknas mark till företag som vill etablera sig i Vretaklosterbygden.

Ristipp och återvinningscentral

Föreningen har aktiv i fråga om både ristipp och återvinningscentral. Medlemmar i föreningen har fört dialog med kommunen i corren.
Insändare "Kommunen binder ris åt egen rygg"
Kommunens svar "Kommunen söker ny plats för ristipp"

Bergsvägens korsning vid Vreta Kloster kyrka

Föreningen har arbetat för en bättre trafiksituation längs hela väg 1123.

Turistinformationsplats i Berg

Vi arbetar för att förlänga öppettiderna för turistinformationsplatsen vid Bergs slussar och gärna flytta den till mer centralt läge.

Motala ströms ravin

Föreningen har avgivit yttarnde som kräver kontinuerligt  vattenpåsläpp och bättre service för turister.

Så här skulle det kunna se ut. Detta är en gammal bild från en provtappning.

Aktuellt
Möte om trafikplan Ljungsbro/Berg

Kommunen har aviserat att man ska genomföra en trafikutredning för Ljungsbro och Berg under våren 2022. Företagareföreningen bjuder in till allmänt möte i Folkets Park den 17 mars kl 19 för att diskutera trafiksituationen och vad vi tycker att kommunen behöver göra. Intresserad? Anmäl till vretaforetagarna@gmail.com

VKFF verksamhetsplanering 2021/22
Verksamhetsplaneringen sträcker sig mellan årsmötet 2021 och årsmötet 2022. Den avser
att dra upp strategiska riktlinjer för föreningen som går att utnyttja i de nya situationer som
uppstår under verksamhetsplanens tidsrymd. Härav följer att verksamhetsplanens anger
huvudinriktning och policy för aktuella frågor i området. De punkter som redovisas nedan är
inte inbördes prioriterade.


1) Trafiksituationen
Den planerade utbyggnaden av bostäder i området
Ljungsbro/Berg kommer som läget ser ut 2020 att leda till svåra trafikproblem.
Företagareföreningen skall följa utvecklingen och påtala konsekvenser för berörda
myndigheter. I de fall kommunala/regionala beslut inte innebär en lättnad för trafiken
i området ska föreningen agera för att så blir fallet.

2) Industriområden
I dagsläget är Blåsvädret det enda område i Vreta kloster där
utbyggnad av näringsverksamhet i praktiken är möjlig. Detta försvåras av
kommunens planer på ristipp och i förlängningen ÅVC i området liksom placering av
räddningsstation. I det fall inte ytterligare mark för näringsverksamhet frigörs via
kommunen ska föreningen agera för att s å blir fallet alternativt att befintlig mark
fredas för näringslivsändamål. Det är i sammanhanget särskilt viktigt att den gamla
industrimarken i Berg inte används för bostadsändamål utan även framgent utnyttjas
för näringsliv.

3) Information till närboende
Föreningen har under 2020 annonserat minst två sidor
per nummer i Bordtennisklubbens Ljungsbronytt. Detta bör fortsätta under
2021/2022. Föreningen har visare moderniserat informationstavlan vid Hemköp med
nya annonser för företag och nytt informationsmaterial. Ambitionen bör vara att
föreningen under 2022 gör samma modernisering vid informationstavlan vid Preem
och samtidigt överväger en flytt av tavlan till en mer turistvänlig placering. Under
verksamhetsrådet ska mer energi läggas p å hemsida och Facebook.

4) Turistinformation
Föreningen har under våren 2021 sammanställt och publicerat
en skrift med information om sevärdheter och aktiviteter i Vreta kloster. Denna
publikation har distribuerats till de ställen där turister kan tänkas komma till bygden -
livsmedelsbutiker, vandrarhem, offentliga platser m.m. Föreningen planerar att
genomföra en uppdaterad version av foldern inför turistsäsongen 2021.

5) Utveckling av turistnäring
I Vreta kloster finns stora förutsättningar för turistnäring
som kan generera arbetstillfällen och intäkter. Fisketurism i Roxen har stor potential
liksom upplevelseindustri som utnyttjar de naturupplevelser som finns i området.
Särskilt viktigt är här Motala ströms gamla strömfåra där kommunen gjort inledande
insatser men där potentialen inte kan utnyttjas fullt ut. Det förslag om ett Naturum vid
Roxen kan leda till ökad turism och bättre näringslivsmöjligheter och ska aktivt
stödjas av föreningen.

6) Samarbete med andra organisationer
 Företagareföreningen ska aktivt söka
samarbete och samverkan med andra organisationer i området, t.ex. lokala
föreningar men också regionala aktörer av typen Övre Motala ströms vattenråd och
Göta Kanal AB. Samarbetet med Småskolan och Era-skolan ska fortsätta och
eleverna ska erbjudas kontakt med det lokala näringslivet.