Tre spännande förslag om Vretabygdens utveckling.

Åke Wester har formulerat tre förslag om utveckling av Vretaklosterbygden. Förslagen har presenterats vid ett välbesökt möte som företagareföreningen anordande i slutet av oktober. De tre förslagen kommer nu skickas in som LInköpingsförslag för omröstning på kommunens hemsida. Här presenteras förslaget kortfattat.

Björnbadet.

Förslaget bygger på att låta Blackebäcken byta lopp och i stället för att rinna ut i Motala ström bilda flöde för ett nytt publikt utomhusbad. Blackebäcken går (ofta) i dagen på åkern öster om Runkällevägen och söder om Kunsgbrovägen. Därefter går bäcken via kulvert till Motala ström. Om man i stället låter bäcken via kulvert mynna ut i en vik till Roxen norr om Sjöliden skapas ett mycket attraktivt utomhusbad med friskt, rinnande vatten. Detta skulle kunna ge Bergsområdet ett bra bad som inte påverkas av vattenpest och algblomning eftersom vattnet rinner ut i Roxen från de upprinnor som finns i Uggleängsområdet samt överloppsvatten från Göta kanal. Vattenområdet i badet blir också en viktig ”barnkammare” för framförallt nors.
Ett väl etablerat bad skulle kunna ge många arbetstillfällen och kanske åter aktualisera förslaget om båttrafik mellan Linköping/Stångån och Berg.
 

Ny förbifart genom Berg

Dagens genomfart genom Berg har många nackdelar såväl för boende som för de som ska ta sig igenom samhället. Under ”kanaltid” blir dessutom återkommande broöppningar ett återkommande irritationsmoment. Situationen blir definitivt inte bättre av att nedfarten till hamnen i Berg korsar genomfarten i Berg precis vid södra bommen för kanalbron.
Åkes förslag innebär att man utnyttjar den befintliga topografin och gör en tunnel under kanalen där trafiken leds förbi Berg genom en ny vägsträckning bakom skolan som via en cirkulationsplats ansluter till dels vägen bort mot Blåsvädret, dels en ny väg bakom kyrkan. Fördelarna med detta är flera – ingen genomfartstrafik i Berg, ingen trafikstockning mellan kyrkan och skolan samt möjlighet att bygga en ny representativ byggnad vid den södra kanalbanken för t.ex. Göta kanals huvudkontor som då får en bra närhet till kanalens upplevelsecentrum.
Vidare är det en fördel att alla korsningar blir planfria för såväl cyklar som motorfordon.
 

Ny kraftstation i Malfors

Åkes förslag är att man helt enkelt bygger en ny mindre kraftstation nedanför Malfors kraftstation med fäste i de befintliga brofästena.
Detta innebär att Nykvarns kraftstation kan stängas av för att t.ex. bli ett museum för Tekniska Verken eftersom stationen var den första som köptes av kommunen från John O Nilsson och som så småningom blev grunden för dagens Tekniska Verk. Om Nykvarn tas bort som hinder för strömmande vatten i Motala ström ökas möjligheterna för spännande fritidsfiske avsevärt, vilket kan leda till nya stora intäktskällor för näringslivet i området.
Det räcker med att se på t.ex. Mörrumsån eller de norska älvarna för att se vilka intäktsmöjligheter ett bra tätortsnära fiske kan medföra.
Med detta förslag blir hela Motala ström från Roxen till Malfors en ”barnkammare” för fisk till Roxen.
Till detta kommer att en ny kraftstation inte enbart skulle kunna generera mer effekt utan dessutom genom systemet med elcertifikat kunna göra detta med stor vinst, dvs kort avskrivningstid.