Synpunkter på trafikplan för Ljungsbro och Berg
Bakgrund
När det blev känt att kommunen ska genomföra en trafikutredning avseende Ljungsbro och Berg beslöt Företagareföreningens styrelse att undersöka intresset för ett allmänt möte om dessa frågor. Information spreds via två ”anslagstavlor” på Facebook och responsen blev tydlig – fler än tjugo personer anmälde sitt intresse för att delta i ett möte den 17:e mars.
Genomförande
Vid mötet delades de närvarande in sig i sex olika grupper som var för sig fick diskutera trafikfrågorna och ange vilka insatser som var mest prioriterade. 29 olika synpunkter från de sex grupperna samlades in varvid det kunde konstateras att stor samstämmighet rådde angående prioriteringarna. Sex prioriteringar som var gemensamma för grupperna kunde noteras samt ett antal enstaka förslag.
Prioritet: Cirkulationsplats i anslutning till Vreta Klosters kyrka.
Samtliga grupper prioriterade en cirkulationsplats i anslutning till Vreta Klosters kyrka. Antingen vid kyrkan där vägarna 1136, 1044 och 1123 möts alternativt vid infarten till Sjöviks handelsträdgård, då med en ny anslutning till hamnen i Berg bakom gamla naturbruksgymnasiet. Alla var överens om det stora behovet, särskilt under rusningstrafik och vid hämtning och lämning vid Vreta klosters skola och förskola.
Prioritet: Bro vid Nykvarns kraftstation
Fem av grupperna prioriterade en cykelbro vid Nykvarns kraftstation med anslutande cykelbana till Björkö 4H-gård och Björkö friskola och anslutande cykelbana till Kungsbrovägen på andra sidan Motala ström. Denna bro är efterlängtad av eleverna vid Björkö friskola som också gjort en modell av förslaget. Den nu påbörjade cykelvägen mellan Berg och Björkö kan sannolikt bli bra, men för de elever som bor i Ljungsbro är detta knappas ett alternativ. Vidare bör denna cykelled dras hela vägen till Sandvik enligt tidigare inlämnat förslag, där VA-ledning och fjärrvärme samt fiber kan dras under cykelvägen.
Prioritet: Vägen genom Bergs samhälle
Trafiken genom Bergs samhälle är ofta tät och hastigheterna är för höga. Fyra av grupperna vill att kommunen nu gör allvar av löftet att göra skolvägen säkrare, särskilt kring bron. Övergångsstället bör skyddas av ljussignaler och fartdämpande hinder bör sättas upp på Stjärnorpsvägen före Ankarvägens utfart. Grupperna var överens om att det inte är lämpligt med bostadsbyggnation på den gamla industrimarken vid förra Bergs trä. Bostäder här kommer att leda till omöjliga trafiksituationer vid Ankarvägen/Stjärnorpsvägen samt vid Blackbäcksvägen/Stjärnorpsvägen. Det är bättre att prioritera bostadsbyggnation på södra sidan kanalen, nedanför gamla naturbruksgymnasiet.
Prioritet: Infart Blåsvädrets industriområde
Tre av grupperna tog upp infart/utfart till Blåsvädrets industriområde. Sikten är i praktiken skymd eftersom Blåsvädersgatan inte syns från väg 1123, där även hastigheten är hög. Olyckor har redan skett i korsningen och situationen blir inte bättre av att många nu kör med släpvagn till ristippen. Den från början planerade cirkulationsplatsen bör byggas, alternativt en breddning med vänstersvängfil för de som kommer från cirkulationsplatsen vid Preem. Cykelbanorna som korsar Blåsvädersgatan bör förses med tydliga lämna-företrädesskyltar.
Prioritet: Tung trafik i centrum
Tre av grupperna tog upp frågan om tung trafik i Ljungsbro centrum. Alla lyfte upp det förslag som fanns i Översiktsplanen men som inte genomförts, dvs att vägen mellan vägen till Ljung och Cloetta byggs. Detta skulle leda till att tung trafik inte behöver gå genom centrum samt också att trafiken till det fina naturreservatet vid Motala ström inte behöver gå på villagatorna.
Prioritet: Bergvägen
Två av grupperna lyfte upp problemen med Bergvägen (1136) A-traktorer och arbetsfordon är ständiga problem under rusningstrafik, och det krävs antingen en breddning av vägen till 2-1-standard alternativt skapandet av omkörningszoner.
Prioritet: Enskilda förslag
Olika grupper har lyft fram förslag som inte rymts i de prioriteringar som redovisats ovan.
·         Norra Cloettavägen bör ha sänkt hastighet från 40 km/h till 30 km/h
·         Sikten är mycket dålig i korsningen Bagargatan/Norra Cloettavägen. Här bör en spegel monteras så att man kan se cyklisterna på cykelbanan
·         Von Fersens väg bör dras ut så att den möter Vibostigen för bättre kommunikation med Kungsbrovägen
·         Korsningen Håklagatan/Ljungsbrovägen kräver antingen trafikljus eller en cirkulationsplats.
·         Belysning på den allmänna parkeringsplatsen vid Folkets Park/Simhallen/Ishallen och Hanorpsvägen
 
Deltagare i arbetsgrupperna
Susanne Ahlsén - Lindman
Hans Ajaxon
Ann-Britt Franzén
Magnus Fröhler
Stefan Hyll
Marie Nilsson Hyll
Göran Ingvald
Dick Jonsson
Anita Kinnander
Peter Klintberg
Roland Larsson
Bo Lindman
Lars-Göran Lindström
Annica Nydén
Michael Nydén
Eva Jonsson Rickardt
Anneli Stenberg
Siv Thoren
Åke Wester
 
Kontakt i anledning av synpunkterna:
Michael Nydén
0768 32 66 01
micnyd@gmail.com